fbpx

-Interna länkar-

Landinformation & Sök jobb

-Nordamerika-

-USA:s DELSTATER

Policy

Dina personuppgifter värdesätts av Global Freelance Workers LTD och Globalworker AB, vi välkomnar den nya lag (”GDPR”) som började gälla i maj 2018.

Den nya lagen syftar till att stärka ditt integritetsskydd. I den här policyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.
Medlemsregistrering
.

Vilka vi är

Engelska företaget
Global Freelance Workers LTD
Stron Legal,
The Clubhouse St James 8
St James’s Square
St James’s London
England SW1Y 4JU
Företags ID: 14534594

Svenska företaget
Globalworker
Box 1160, 181 23 Lidingö
Org.nr: 559346-9694

.

Insamling av personuppgifter

Vi måste samla in personuppgifter för att kunna anställa egenanställda. För att Global Freelance Workers LTD ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i lagen, det vill säga en rättslig grund.

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal med dig, eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Global Freelance Workers LTD.

Behandling får dock också utföras efter en intresseavvägning, där Global Freelance Workers LTDs intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd, eller efter att du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det. Rättsliga grunder för insamling och behandling.

.

Fullgörande av avtal

I och med att vi är arbetsgivare behöver vi kunna behandla våra egenanställdas personuppgifter för att antingen ingå eller fullfölja avtal som den egenanställde är part i. Ändamålet är bland annat att administrera anställningsförhållandet, vilket kan innefatta utbetalning av lön eller för att kontakta den anställde.

Fakturabekräftelser och information som krävs för den anställdes anställning är inget som den anställde kan invända mot. För att uppfylla vår del i avtalet som arbetsgivare kan det i vissa fall krävas att Global Freelance Workers LTD lämnar ut uppgifter om den anställde till vår kund, det vill säga din uppdragsgivare.

När du är anställd av Global Freelance Workers LTD krävs av lag att vi kan informera dig löpande om ämnen som rör din anställning, det kan till exempel avse din arbetsmiljö vilket alltså inte grundar sig på om du lämnat samtycke.

.

Rättslig förpliktelse

Global Freelance Workers LTD behandlar personuppgifter med anledning av skyldigheter som uppstår genom lag eller annan författning, myndigheters föreskrifter, beslut, begäran eller riktlinjer. 

Vi sparar exempelvis personuppgifter och de underlag som krävs i Bokföringslag 1999:1078 (“bokföringslagen”). Enligt bokföringslagen måste Global Freelance Workers LTD spara bokföringsmaterial till det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Bokföringsmaterial kan bestå av avtal, skriftkorrespondens och fakturor. Behandling av personuppgifter krävs bland annat då vi verkar i egenskap av arbetsgivare och vi exempelvis måste lämna personuppgifter till Skatteverket och SCB och andra myndigheter och statliga organisationer.

.

Fullgörande av avtal berättigat intresse

Global Freelance Workers LTD behandlar personuppgifter, bland annat genom att analysera och bearbeta statistik. För den här behandlingen kan vi arbeta med både krypterad och pseudonymiserad data. Syftet med den här behandlingen är att vi ska kunna förbättra vår verksamhet och kunna erbjuda våra anställda och kunder fortsatt bra service, funktioner och tjänster.

Global Freelance Workers LTD använder cookies på våra webbplatser för att kunna erbjuda en bättre användarvänlighet för våra besökare. Vi kan utföra vissa tester på vår hemsida som ger oss statistik på huruvida en viss funktion på vår sida är användarvänlig eller ej. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att vår hemsida kan känna igen din enhet. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att själv acceptera eller avvisa en cookie. 

Besöker du endast vår öppna sajt kan vi inte se några personuppgifter i våra cookies utan dessa erbjuder bara statistik och anonym information så som din väg in till vår sajt. Vi anser att det är ett berättigat intresse för oss och våra användare att vi arbetar med denna behandling för att förbättra vår webbsida.

Global Freelance Workers LTD menar även att det föreligger ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster samt att det är något som krävs för att vi ska kunna fullgöra vår del av det avtal vi är part i. Den här behandlingen gör vi för att kunna erbjuda dig en så bra och säker hemsida som möjligt.

Global Freelance Workers LTD behandlar dina personuppgifter genom att vi hanterar din ärendehistorik för att kunna erbjuda dig kundservice och löpande kunna utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt för att kunna erbjuda dig bästa möjliga support. När du kontaktar oss kan den kommunikationen bli föremål för analys. Vi anser att för att kunna fullgöra vår del av avtalet så ska vi kunna erbjuda en god kundsupport, vilket är en av de tjänster vi tar betalt för.

Vår kundsupport är en av våra främsta kommunikationsmöjligheter med våra anställda. För ej anställda anser vi att det ligger i vårt och ditt berättigade intresse att vi kan erbjuda en god kundsupport men det kan även vara för att kunna ingå avtal med dig.

.

Grundläggande betydelse för den registrerade

Global Freelance Workers LTD kan behandla personuppgifter såsom närmast anhörig till dig som anställd då vi anser att det kan vara nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig som anställd. Det är dock ditt val huruvida du vill tillhandahålla oss med den uppgiften.

.

Berättigat intresse

Global Freelance Workers LTD kan vända sig till dig med direkt marknadsföring vilket är ett berättigat intresse då vi ska marknadsföra befintliga eller nya tjänster. Vi marknadsför befintliga och nya tjänster vilket kan vara för att öka din säkerhet i arbetet, möjliggöra fler arbetstillfällen för dig eller underlätta din vardag när du är anställd hos oss.

Global Freelance Workers LTD arbetar aktivt för att kunna erbjuda kunder och egenanställda bästa möjliga användarvänlighet och att utveckla nya produkter som kan underlätta vardagen för våra kunder och egenanställda.

Global Freelance Workers LTD kan för detta ändamål använda dina personuppgifter som vi har sparade och vissa användardata. Det berättigade intresset för denna behandling är att optimera våra tjänster och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till våra kunder och egenanställda. Du har alltid möjlighet att skriftligen begära invändning mot att vi ska skicka direkt marknadsföring till dig.

Recensioner som lämnas genom vår sajt, eller under något av våra konton på sociala medier kan i ett anonymiserat format komma att användas i marknadsförings syfte. Att det är anonymiserat innebär att endast recensionen används och inte några namn eller personuppgifter.

.

Samtycke

De kategorier av personuppgifter som Global Freelance Workers LTD behöver behandla och spara för att kunna ingå anställningsförhållande är:
– namn,
– inloggningsuppgifter,
– adress,
– kontaktinformation såsom e-postadress och mobilnummer,
– yrkestitel, bransch (krävs för att kunna informera om arbetsmiljö samt för att avgöra om Global Freelance Workers LTD kan åta sig uppdrag inom det aktuella området)
– clearing och kontonummer (kontouppgifter krävs för utbetalning av lön)
– Om du är sjuk under uppdrag och skickar in sjukintyg så kan detta behandlas men sparas då endast under den tid det behövs och för att Global Freelance Workers LTD ska kunna fullgöra anställningsavtalet.
För de som är eller har varit anställda så behandlas även:

– anställningsnummer,
– anställningsdatum, avgångsdatum,
– anställningsform,
– arbetstid,
– lön,
– skatteuppgifter och eventuella andra dokument exempelvis cv, anställningskontrakt, certifieringar eller dylika dokument hänförliga till din anställning.
– Det är valfritt att inkomma med kontaktuppgifter till en närmast anhörig till dig.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt, oftast sker detta genom att du skapar ett konto och tillhandahåller oss med information. Dina personuppgifter kan dock även samlas in genom att du kontaktat oss exempelvis genom vår kundsupport.

.

Tidsperiod

Global Freelance Workers LTD sparar och behandlar vid behov personuppgifter för de som utfört uppdrag som egenanställda i drygt sju år i enlighet med lag och dessa raderas senast tio år från att den egenanställdes senaste lön utbetalats från oss. 

De kategorier som sparas är de som behövs för lagstadgade ändamål.
För registrerade kontoinnehavare som aldrig utfört uppdrag som egenanställd vilkas konto har varit inaktivt i tre år, raderar Global Freelance Workers LTD automatiskt kontot samt samtliga personuppgifter hänförliga till kontot. 

Detta om kontoinnehavaren inte själv väljer att behålla kontot aktivt. Konton anses vara inaktiva om den registrerade kontoinnehavaren aldrig varit anställd av oss och ej loggat in på sitt konto på tre år samt inte öppnat ett e-post från oss på över ett år.

Personuppgifter som inkommit till kundsupport raderas efter ett år som huvudregel och sparas som längst i tre år från det att de inkommit, om de inte behöver sparas för identifierade rättsliga grunder under en längre tid än så.

Raderar du själv ditt konto så raderas dina uppgifter skyndsamt, inom en månad från det att du raderade kontot, under förutsättning att uppgifterna inte behövs för legala syften.

Begär du att dina uppgifter ska tas bort så gör vi detta inom en månad från att du inkommit med begäran under förutsättning att vi inte måste spara uppgifterna p.g.a. rättsliga förpliktelser som åligger oss.

.

Mottagare & Leverantör

Global Freelance Workers LTD kan dela personuppgifter med olika mottagare. Det kan exempelvis röra sig om olika leverantörer av IT-system, ärendehanteringssystem eller att personuppgifter lämnas till vår bank varpå banken behandlar dessa för löneutbetalning. 

Våra kunder, tillika din uppdragsgivare, behöver i de flesta fall få tillgång till och behandla dina personuppgifter. Oftast samlar kunden själv in nödvändiga personuppgifter direkt från dig men ibland samlas dina personuppgifter in av kunden genom Global Freelance Workers LTD. 

Den rättsliga grunden för att vi skickar dina personuppgifter till våra kunder är för att fullfölja eller ingå det anställningsavtal du är eller har för avsikt att bli part i. Global Freelance Workers LTD har i de fall lag kräver avtal med mottagare av personuppgifter.

.

Överföring till tredje land

Mottagare och leverantörer kan vara etablerade både inom EU/EEA och i tredje land. Tredje land är inte bundna av GDPR. Om Global Freelance Workers LTD överför dina personuppgifter till ett tredje land kontrollerar vi därför alltid att det antingen finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas.

Tillräckliga garantier kan vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter eller genombindande företagsinterna regler. Avtalsklausulerna som nämns har ett innehåll som syftar till att leverantören ska leva upp till den standard som GDPR kräver och säkerställa att den registrerades integritet ska skyddas.

.

Öka skyddet för dina personuppgifter

Global Freelance Workers LTD vidtar i sin behandling så kallade lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka skyddet för dina personuppgifter. Exempel på åtgärder kan vara:
– kryptering,
– policys,
– rutiner,
– interna personuppgiftsregister,
– konsekvensbedömningar,
– uppgiftsminimering,
– begränsning av tillgång till personuppgifter inom bolaget.
Vi värdesätter tillgången till dina personuppgifter och låter ej obehöriga få tillgång till dessa.

.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dessa

Du har som registrerad hos oss enligt lagrättigheter som du kan utnyttja. Du kan i de flesta fall nyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål, oftast sker detta inom en månad.

Dina rättigheter innebär att du kan,
– få ut en verifikation på om vi behandlar dina personuppgifter (och om så är fallet behandlas dina personuppgifter i enlighet med vad som nämns på vår hemsida),
– få ut en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag),
– invända mot behandling eller begära så kallad dataportabilitet,
– begära att begränsa behandling av dina personuppgifter,
– få dina personuppgifter korrigerade,
– få dina personuppgifter raderade, eller
– begära återkallelse av samtycke (detta påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades).

.

Begränsning av den registrerades rättigheter

Om du utfört uppdrag som egenanställd begränsas samtliga av dina rättigheter till att endast kunna utföras i den omfattning det inte inskränker Global Freelance Workers LTDs möjlighet att fullfölja sina rättsliga förpliktelser, eller till att endast utföras då uppgifterna inte behövs för andra legala syften. (Detta innebär att om du begärt åtgärd som exempelvis radering måste Global Freelance Workers LTD ändå spara och behandla de personuppgifter som anses nödvändiga så länge som tillämplig lag eller legal grund så kräver.

Om inte alla registrerade uppgifter anses nödvändiga kan Global Freelance Workers LTD dock utföra önskad åtgärd för de personuppgifter som inte behövs).

.

Korrigering av personuppgifter

Om du byter namn, adress eller kontaktinformation, eller uppmärksammar felaktiga uppgifter, åligger det dig som anställd att ändra dina uppgifter på ditt konto så att dessa är uppdaterade och korrekta. Global Freelance Workers LTD vill alltid ha korrekta uppgifter om dig och kommer att göra vad vi kan för att dina uppgifter ska vara uppdaterade. 

Blir dina personuppgifter föremål för rättelse eller radering så underrättar Global Freelance Workers LTD mottagarna av dina personuppgifter, under förutsättning att Global Freelance Workers LTD finner det möjligt och inte oskäligt betungande.

.

Arkivering av samtycke

I och med att Global Freelance Workers LTD har bevisbördan för att samtycke tagits in så arkiveras eventuella samtycken.

.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Bli Medlem

Vårt engelska företag – Avgift 6%
Global Freelance Workers LTD erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar till alla som frilansar Utomlands, din lön blir insatt på ett Wisekonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vårt svenska företag – Avgift 6%
Globalworker AB erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar för dig som Jobbar Utomlands och är skattskyldig i Sverige, din lön blir insatt på ett svenskt bankkonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vi betalar in din Skatt och Sociala avgifter till berörda myndigheter i Sverige.

OBS: Vi betalar ut din lön inom 24 Timmar.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner