fbpx


Frågor & Svar

Här hittar du dem vanligaste Frågorna & Svaren.
Medlemsregistrering

Frågor & Svar - Utlandet

Vi hjälper dig med fakturering i alla världens länder (kan finnas eventuella begränsningar beroende på landet du jobbar i) oavsett vad du själv kommer i från.

Den enda begränsningen är att du inte kan frilansa i ditt eget hemland, då kan vi inte hjälpa dig.

Men du kan befinna dig i ett annat land och ha ett uppdrag i ditt egen hemland, då kan vi hjälpa dig och att du ansvarar för din egna avgifter.

Det fungerar på samma sätt som när en arbetsgivare väljer att anlita en vanlig konsult eller frilansare att utföra ett arbete.

Du fakturerar för dina arbetade timmar eller per uppdrag.

När GlobalWorker får in en betalning från en uppdragsgivare för ditt arbete så betalas din ersättning ut till angivet konto inom 24 timmar.

När du fakturerar genom GlobalWorker så sätter vi in 94% av din fakturerade summa om du har ett Wisekonto, du hantera din egen skatt.

Det finns många länder du kan välja att vara bosatt och jobba i utan att beskattas i Sverige.

Dessa länder beskattar bara inkomst med anknytning till det egna landet.

Kontakta ditt Skattekontor för mer information om skatteregler i respektive land.

Vi lägger inte på någon moms eftersom det inte är någon moms på tjänster mellan länder inom EU och vissa andra länder.

Att frilansa och fakturera genom att använda GlobalWorker är lika säkert som en vanlig anställning.

Vi förmedlar försäkring, skapar avtal och tillhandahåller all information som behövs för att du ska vara säker. Det ligger i vårt intresse att ha dig kvar som medlem.

Med över 20 års erfarenhet kan vi hjälpa till med allt som rör egenanställning och fakturering.

Ja, du kan bosätta dig i Sverige igen genom en enkel adressändring hos Skatteverket.

Eftersom GlobalWorker inte lämnar ut några uppgifter om dig måste du själv ta kontakt med respektive myndighet.

Du försäkrar dig enklast genom att teckna en försäkring genom att klicka på denna länken.

Safety Wing

Dem flesta företag som har liknande tjänster är i regel verksamma i sina egna hemländer och fakturerar inte alltid över gränserna i olika valutor.

GlobalWorker har valt att fakturera Internationellt beroende på att hela marknaden har blivit mycket flexiblare och oftast så kan frilansaren i dag hantera sin egen skatt i det land dem jobbar och bor i.

Du kan också själv logga in och göra de ändringar som behövs samt skicka ut fakturan på nytt.

Ja, men endast avdrag på kostnader som inte är momspliktiga till exempel bilersättning.

Sådana kostnader tas upp som tillägg på fakturan. Prata med din uppdragsgivare så att dem godkänner dina avdrag innan du skapar fakturan.

Frågor & Svar - Sverige

Du kan enkelt ta del av beräkningen genom att använda dig av Kalkylatorn på sidan Frilansa & Skatta i Sverige Skriv in beloppet du önskar fakturera under “Ange beloppet på din faktura”.

Du är alltid välkommen att fakturera via Globalworker.

Gå in under ”Fakturor – Utkast” i inloggat läge på Billograms hemsida.

Egenanställning är ett sätt att organisera arbete och ett alternativ till att starta eget företag då det möjliggör att fakturera som privatperson. Egenanställning lämpar sig lika bra för studenter, som yrkesarbetande som pensionärer. Det fungerar också för dig som vill fakturera kunder som befinner sig utomlands och då du vill utföra arbete utomlands. För dig som ska arbeta utomlands kan dock särskilda regler gälla, kontakta gärna oss innan du påbörjar arbetet för mer information.

Se vad Skatteverket skriver om egenanställning.

Egenanställning ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Med ”egenanställd” menas arbetstagare som har rätt att förhandla om uppdrag med uppdragsgivare (kund) för egenanställningsföretagets (arbetsgivaren Globalworker) räkning och som normalt anställs för uppdraget i de fall egenanställningsföretaget efter prövning (Godkänna faktura) väljer sig att åta sig uppdraget.

Egenanställningsföretaget (Globalworker) redovisar skatt och arbetsgivaravgifter, samt betalar ut lön till den egenanställde. Vid årets slut får den egenanställde sin inkomst förtryckt i deklarationen och tillgång till de Kontrolluppgifter vi delger Skatteverket.

Ja det kan du, observera att det gäller särskilda regler för att fakturera från ulandet och att ett så kallat A1-intyg kan behövas.

Vad är A1-intyg?
Ett intyg utfärdat av Försäkringskassan som intygar att du är socialförsäkrad i Sverige under arbete utomlands. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Krävs A1-intyg för arbete utomlands?
Det finns i dagsläget ingen tydlig gräns för när A1-intyg krävs. Försäkringskassan rekommendation är dock att A1-ansökan bör skickas in vid längre och/eller upprepade tjänsteresor.

Vid enstaka korta tjänsteresor är A1-ansökan i normalfallet inte nödvändig. Vad som avses med kort i detta sammanhang är dock inte definierat. För arbete i vissa länder kan A1 intyg vara nödvändigt även vid kortare tjänsteresor.

Om du är osäker vad som gäller i ditt aktuella fall rekommenderar vid dig att kontakta Försäkringskassan direkt på telefon 0771-524 524.

Observera att A1 ansökan ska vara inskickad till Försäkringskassan innan du avreser. För information om att arbeta utomlands vänligen se Försäkringskassans hemsida.

Ja, det går att arbeta som egenanställd via s.k. plattformar som t.ex Upwork. Hur plattformen fungerar i kombination med egenanställning varierar mellan plattformarna. Vänligen kontakta Globalworker Klientstöd på info@globalworker.se om du är osäker på något angående denna fråga.

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Om du ska få tillbaka hela summan för ditt avdrag så behöver du, förutom att lägga in detta som ett avdrag, även addera summan för utlägget på fakturabeloppet då avdragen enbart blir en skattefri del av ditt fakturerade belopp.

Du skickar dina dokument till denna adressen:

Hyrenveteran i Sverige AB
Box 1160
181 23 Lidingö

Ja, så länge dessa ligger i direkt anslutning till dina fakturerade arbetsdatum. Det innebär att avresedatum måste ske 1-2 dagar innan eller efter fakturerade arbetsdatum. Om du rest med egen bil så ska du dock inte lägga in detta som avdrag, utan som reseersättning. Då har du rätt till skattefri ersättning om 25 SEK/mil. Observera att du bara kan yrka reseersättning för resor som inte gått till och från ditt ordinarie tjänsteställe. Med ordinarie tjänsteställe menas den plats där du utför merparten av ditt uppdrag, som t.ex. uppdragsgivarens eller kundens lokal, kontor eller verkstad.

Ja, så länge de uppfyller alla krav för detta. Skatteverket har generellt hårda regler kring avdrag för studier/utbildningar och menar att utbildning måste vara nödvändig för ens yrkesutförande. Du ser Skatteverkets kriterier nedan:

– Utbildningen ska vara nödvändig för att kunna behålla det nuvarande arbetet. Lön, motsvarande lön för heltidsarbete, bör utgå från arbetsgivaren.

– Avdrag kan också medges om du är eller riskerar att bli arbetslös och du av din arbetsgivare får en skattefri förmån av utbildning som syftar till fortsatt anställning.

– Avdrag kan även medges för kostnader i samband med vuxen- och arbetsmarknadsutbildning under förutsättning att det utgår skattepliktig studieersättning

Om en egenanställd utför arbetet hos sin tillfälliga uppdragsgivare, till exempel vid uppdragsgivarens kontor eller verkstad, har den egenanställde normalt sitt tjänsteställe där.

Ditt företag kan då inte betala ut reseersättning eller traktamente för resor till uppdragsgivaren utan att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Däremot kan den egenanställde vid en sådan tillfällig anställning ha rätt att göra avdrag i sin deklaration för resorna. Vid övernattning på arbetsorten kan den egenanställde även göra avdrag för logi och ökade levnadskostnader. Ditt företag har inte rätt till avdrag för ingående moms på sådana inköp av resor som avser den egenanställdes privata resor.

Om en egenanställd i ett uppdrag behöver göra resor till andra platser än sitt tjänsteställe kan ditt företag ersätta den anställdes utlägg för resorna och – om den anställde behöver övernatta på en sådan tjänsteresa – även traktamente och ersättning för logi. Den ingående momsen på dessa kostnader är avdragsgill för ditt företag om den egenanställde får ersättning för utlägget och uppdraget är momspliktigt.

Exempel

Villy bor i Göteborg och tar tillfälliga uppdrag som egenanställd hos ditt företag. Han har nu fått ett uppdrag på fyra veckor för att hjälpa ett företag i Borås med deras ekonomisystem. Villy pendlar fyra dagar i veckan med tåg till företagets kontor (7 mil enkel väg) och arbetar hemifrån en dag i veckan. Den sista veckan åker han till företagets filial i Stockholm för att under två dagar informera om ekonomisystemet.

I detta uppdrag utför Villy huvuddelen av arbetet på kontoret i Borås, som då är hans tjänsteställe.

Det innebär att resorna mellan bostaden i Göteborg och Borås är resor till och från arbetet, det vill säga privata resor. Det är bara resan till Stockholm som är en tjänsteresa och som ditt företag kan betala via utlägg eller skattefri kostnadsersättning. Eftersom uppdraget är momspliktigt ska ditt företag debitera utgående moms. Företaget får även dra av den ingående momsen för tjänsteresan om den egenanställde får ersättning för utlägget.

Om ditt företag betalar Villys resor mellan Göteborg och Borås ska ersättningen behandlas som vanlig lön. Den ingående momsen på dessa privata resor får inte dras av.

Det finns olika sätt att hantera utgifter för utrustning och materiel som den egenanställde har i sina uppdrag. Utgifterna ska vara nödvändiga för att kunna utföra uppdragen. Utgifter för att söka nya uppdrag som egenanställd är inte avdragsgilla och ersättning för sådana utgifter från egenanställningsföretaget ska behandlas som lön.

Ditt företag har i normalfallet rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp i verksamheten. Om den egenanställde själv köper de varor och tjänster som krävs för ett uppdrag, har ditt företag endast rätt till avdrag för ingående moms om inköpet i sin helhet förbrukas vid ett enskilt uppdrag och om företaget ersätter den egenanställde för detta utlägg.

Om uppdraget inte är momspliktigt, kan företaget dock inte göra avdrag för ingående moms på inköp för det uppdraget. Ett uppdrag som är delvis momspliktigt ger inte rätt till fullt avdrag för ingående moms. I sådana fall får ditt företag endast delvis avdrag för den ingående momsen. Ingående moms som omfattas av avdragsförbuden får inte dras av. Avdragsförbudet gäller för till exempel inköp av personbilar och inköp till stadigvarande bostad.

Om en egenanställd varit tvungen att använda sina egna inventarier eller annan utrustning i ett uppdrag, kan ditt företag i vissa fall betala ut ”skattefri” kostnadsersättning. Det vill säga, ditt företag kan betala ut kostnadsersättning utan att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter.

Företaget kan dock bara betala ut skattefri ersättning som motsvarar den anställdes avdragsgilla utgifter. Om företaget betalar ut ett högre belopp ska den överskjutande delen hanteras som vanlig lön. Företaget måste spara underlaget för beräkningen liksom en kopia av kvittot på anskaffningskostnaden-

Ditt företag kan inte ersätta egenanställda för deras mobil- och internetfakturor och liknande. Skattefri kostnadsersättning kan bara komma ifråga om den anställde kan visa en merkostnad, t.ex. om den anställde kan redovisa särskilda samtalskostnader på grund av ett visst uppdrag.
Företaget redovisar kostnadsersättningen separat i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

En förutsättning för avdragsrätt för ingående moms är att det är ditt företag som gjort inköpet av varan eller tjänsten. Företaget har inte rätt till avdrag för ingående moms på den egenanställdes inköp.

Om ditt företag lämnar ersättning för tillfälliga utlägg i arbetet, till exempel för förbrukningsmateriel som en egenanställd har köpt för ett visst uppdrag, behöver detta normalt inte redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Det är dock viktigt att företaget begär att få originalkvittot och sparar det i sin redovisning. Företaget ska vid en eventuell senare kontroll kunna visa att det som utlägget avser har varit nödvändigt att anskaffa för det aktuella uppdraget. Företaget bör därför se till att syftet med köpet och vilket uppdrag det avser anges på kvittot.

Tänk på att om ditt företag ersätter den anställde för ett sådant utlägg, är det som har anskaffats fortfarande ditt företags egendom. Därför lämpar sig utlägg inte för utrustning som den anställde själv får behålla och kan använda även efter att uppdraget är slutfört, till exempel verktyg, musikinstrument eller dator. Utlägg lämpar sig inte heller om en anställd vill hålla ett lager eller köper förbrukningsvaror som är avsedda att användas i framtida uppdrag.

Om företaget betalar den anställdes inköp av till exempel dator för ett uppdrag och den anställde sedan får behålla datorn efter uppdraget, är detta en skatte- och avgiftspliktig förmån. Förmånen, som värderas till datorns värde, ska företaget redovisa i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Bedömningen ovan gäller även för avdragsrätt för ingående moms. Det är ett utlägg om det kan anses naturligt att ditt företag står för inköpet, som när det är fråga om en vara eller en tjänst som i sin helhet förbrukas vid ett enskilt uppdrag. Det innebär att ditt företag inte har rätt att dra av ingående moms på tillgångar, till exempel investeringsvaror och lager, som den egenanställde köpt och behåller för egen del efter avslutat uppdrag. Motsvarande gäller om en tillgång inte i sin helhet förbrukas under det uppdrag som personen blivit anställd för.

Via ditt företag har Ella under året ett uppdrag på fyra månader som arkitekt. Uppdragsgivaren tillhandahåller ingen dator. För att kunna utföra uppdraget måste Ella därför använda sin egen dator. Datorn har kostat 12 000 kronor och beräknas hålla i fyra år och den kan även användas privat. Denna utgift fördelas först på tjänsteanvändning och privat användning med 50 procent vardera. Beloppet för tjänsteanvändning proportioneras sedan på antalet år och den aktuella arbetsperioden, 6 000 kronor/ 4 år/ 4/12 månader = 500 kronor, vilket är det belopp Ella kan göra avdrag för i sin deklaration.

När det gäller övriga utgifter medges dock avdrag endast för den del av de totala utgifterna som överstiger 5 000 kronor.

Ja. Du kan få upp till 2 800 kronor inklusive moms i friskvårdsbidrag per kalenderår under den perioden du är anställd av Globalworker. Det betyder att så länge du har fakturerade arbetsdatum under den perioden du har utfört din friskvårdsaktivitet så har du rätt till upp till 2 800 kronor i bidrag.

Vi är inte anslutna till några Kollektivavtal, det finns ingen anledning för oss att binda upp oss med några bindande avtal.
Vi projektanställer Frilansare som har rätt att sätta sina egna priser och ta dem jobb dem själva vill, vi har dem försäkringar som behövs för att trygga Frilansarens arbete utan några bindande Kollektivavtal som endast är ett argument att få till ytterligare Frilansare som medlemmar.

Hade vi varit ett företag som fastanställer, ja då hade vi agerat på ett annat sätt. Hos oss väljer Frilansaren om dem vill ha hjälp med sin tjänstepension utan någon extra kostnad, det behöver vi inte några kollektivavtal för att göra.

Din totala pension innehåller vanligen flera delar. Den statliga allmänna pensionen, tjänstepension som din arbetsgivare avsätter och eventuellt privat sparande. För många utgör tjänstepensionen en mycket viktig del och står ofta för 25–50% av din totala pension. Ungefär 90% av Sveriges anställda har tjänstepension betald av sin arbetsgivare.

Hos Globalworker kan du själv välja om du vill ha hjälp med insättning av din tjänstepension vid varje löneinbetalning, det är ingen extra kostnad utan ingår i vår låga avgift.

Vi sätter in 4,5% av din lön om du markerar detta i dina sidor under löneutbetalningar.

I grunden så är pengarna låsta i en tjänstepensionsförsäkring till dess utbetalning sker. Utifrån nuvarande regler kan du påbörja utbetalningen tidigast från 55 år och under minst en femårsperiod. Vissa undantag finns och behöver kontrolleras för individuellt.


På avsättningar till tjänstepension betalas särskild löneskatt (SLS) om 24,26%. På lön betalas för de flesta arbetsgivaravgifter om 31,42%. Nettoskillnaden kommer dig som egenanställd till gagn i form av en högre pensionspremie. Sek 1000 i bruttolön blir istället sek 1057 till pensionen. Du får alltså mer avsatt till pension än om du skulle ta ut det som lön.

Avkastningsskatten, dvs. den löpande skatten på sparandet i tjänstepension är lägre än andra sparformer, exempelvis investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Om du har en inkomst så du behöver betala statlig inkomstskatt så leder en högre avsättning till tjänstepension att du betalar mindre i statlig skatt idag. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. Har du vid pension en lägre inkomst än du har lön idag så kan detta innebära att du totalt får behålla mer.

De villkor som du skall uppfylla är bland annat lagens definition av arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. Globalworker bedömning är att i egenskap av egenanställd skall du i första hand betraktas som arbetstagare och i andra hand som osjälvständig uppdragstagare och därmed likställas med en arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen.

Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas, ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får under några omständigheter lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för handläggarna att tolka lagen beror på att den är konstruerad för en arbetsmarknad som i grunden har förändrats sedan den skrevs.

Förenklat kan man uttrycka det som att lagen är skriven utifrån en förutsättning där människor arbetade på ett och samma ställe år ut och år in, och att människor kunde kontrolleras rent fysiskt.

Idag arbetar det flesta människor med någon form av eget ansvar och A-kassorna har helt enkelt svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar eftersom det enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring företrädesvis är företagare som innehar eget ansvar och företagare har endast i särskilda fall rätt till A-kassa.

Slutsats

Så slutsatsen är, för att vara kvalificerad till ersättning från A-kassan så skall du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll.

När du arbetar via Globalworker omfattas du av ett försäkringsskydd bestående av en olycksfall- och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Du omfattas även av en ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme. Vid regelbunden fakturering tillkommer en grundläggande sjukförsäkring.

Vårt mål är att du ska känna total trygghet och inte behöva fundera över ditt försäkringsskydd.

Vad är rot/rut-avdag?
När du utfört ett arbete för en privatperson som är berättigat till rot/rutavdrag kan kunden få skattereduktion på arbetskostnaden. Observera att det endast är arbetskostnaden på fakturan som har rätt till rot/rut-avdrag. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rotarbeten, 30% avdrag
Avser reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, förutsatt att arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad som den avdragsberättigade äger. Rotavdrag kan däremot inte göras för helt nya hus och heller inte för tillbyggnad av nya bostäder (inom de fem första åren).

Rutarbeten, 50% avdrag
Avser hushållsarbeten som utförs i fastighet som köparen av tjänsten eller dess föräldrar bor i eller vistas i.

Vad ska fakturabeskrivningen innehålla?
– uppgifter om vilka arbeten som har utförts
– fördelning av kostnaden på arbete resp. material, maskinhyra, utrustning och resor
– skattereduktionens storlek
– om fakturan enbart avser arbetskostnader bör det framgå i specifikationen
– uppgifter om var arbetet har utförts.

Vem ansöker om avdraget hos Skatteverket?
Alla fakturor du utformar som rot eller rut via Globalworker kommer Globalworker söka avdrag för. Vi kommer ha all kontakt med Skatteverket gällande detta. Din lön betalas sedan ut då kunden betalat sin del av fakturan.

Vem får nyttja avdraget och hur mycket avdrag får göras?
En kund som varit obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret och fyllt 18 år innan årets slut har rätt att få maximalt 50.000 kr i rot-avdrag och 25.000 i rut-avdrag per person och år. Utrymmet baseras på kundens slutliga skatt där det först tas hänsyn till andra eventuella avdrag.

Rot/rut-avdrag kan endast nyttjas på arbetskostnaden där 30% avdrag får göras för rotarbeten och 50% avdrag för rutarbeten. Observera att du som utförare av tjänsten inte får vara närstående till kunden.

Hur vet jag att köparen har tillräckligt med rot/rut-avdrag?
Om du är osäker på om kunden har tillräckligt utrymme för ditt arbete kan du be kunden om ett intyg från Skatteverket. Det visar hur mycket avdrag som dittills nyttjats under innevarande år. Skulle det visa sig att kund inte har tillräckligt med rot/rut-avdrag kvar kommer Globalworker skapa en tilläggsfaktura på resterande belopp till kund. Din lön kommer alltså inte påverkas.

Vi betalar ut din semesterersättning vid varje löneutbetalning, så istället för att spara din semesterersättning till sommaren så rekommenderar vi dig att öppna ett konto hos Nordnet som verkligen kan kallas sparande, sätt in 12% av din lön varje månad så räntar sig dina semesterpengar också, då kan du verkligen ta en riktig semester och en längre vila.

Få betalt för ett uppdrag genom att skicka en faktura till kund. En faktura skapar du enkelt vårt fakturaverktyg.

När företag köper av varandra anger man fakturabeloppet exkl. moms. Detta för att företagen har rätt att dra av momsen. OBS! Man måste tydligt ange att moms tillkommer.

Milersättning är skattefri. Du har rätt till 25 kr mil vid resa i samband med tjänsteförrättning (arbete). Observera att du inte kan få milersättning för resor till och från ditt ordinarie tjänsteställe.

Traktamente är en ersättning som är skattefri. Traktamenten är till för att täcka dina privata förhöjda levnadskostnader i samband med tjänsteförrättning (arbete). Rätt till traktamenten har du om tjänsteförrättningen (arbetet) sker mer än 5 mil från hemorten samt att övernattning sker på annan ort än hemorten.

Skatteverket har fastställt traktamentet till 290 kr per dygn. Observera att andra belopp gäller för traktamenten vid tjänsteförrättning i annat land: kontakta oss för information om aktuella belopp och länder.

Bli Medlem

Vårt engelska företag – Avgift 6%
Global Freelance Workers LTD erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar till alla som frilansar Utomlands, din lön blir insatt på ett Wisekonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vårt svenska företag – Avgift 6%
Globalworker AB erbjuder stöd för fakturering och löneutbetalningar för dig som Jobbar Utomlands och är skattskyldig i Sverige, din lön blir insatt på ett svenskt bankkonto, eller annat valfritt bankkonto.

Vi betalar in din Skatt och Sociala avgifter till berörda myndigheter i Sverige.

OBS: Vi betalar ut din lön inom 24 Timmar.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner